Aras Elektrik Perakende Satış AŞ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni | Aras Epsaş

Aras Elektrik Perakende Satış AŞ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni 2018-02-12 15:23:30 tarihinde Epaş tarafından yazıldı.

Güvenliğiniz bizim için önemlidir! 

Aras Elektrik Perakende Satış AŞ olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkındaki detayları sizlerle paylaşmak isteriz. 

 
I. Veri Sorumlusu 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aras Elektrik Perakende Satış AŞ (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir. 

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.  
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. 

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından mevzuata uygun şekilde; Ortaklıklar, iştirakler ile iş birliği yapılan ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortakları gibi farklı kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. 
Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (II) ve (III) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   

V. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler 
Şirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır.  
VI. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talebin değerlendirilmesini müteakip en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Aras Elektrik Perakende Satış AŞtarafından, belirlenen tarifedeki ücret ilgilisinden talep edilecektir.  
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

  •  Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  
    haklarına sahiptir. 

VII. Talep İletme Yönetimi 
KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin talebinizi kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle Şükrü Paşa Mahallesi TEK Lojmanları Sokak No:3 25050 Yakutiye / ERZURUM adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.